Uppförandekod - Code of Conduct

Profilfabriken.com har utarbetat en uppförandekod (Code of Conduct) för att klargöra våra åsikter för leverantörer, egen personal och andra intressenter.
Vår målsättning är att arbeta långsiktigt med våra leverantörer och arbeta tillsammans för att söka samförstånd och göra förbättringar inom dessa områden.

Profilfabriken.com är ett webbföretag i present- och reklamartikel branschen. Det är viktigt för oss att ta ansvar för våra handlingar, i Sverige såväl som i resten av värden. Vi har ett ansvar mot alla de personer som har del i produktionen av våra varor och vi måste försäkra oss om att ingen, vars arbete bidrar till vår framgång, förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter, eller lider fysisk eller psykisk skada.?För att klargöra våra åsikter för leverantörer, egen personal och andra intressenter, har vi upprättat en uppförandekod. Det är ett icke förhandlingsbart krav från vår sida, att alla våra leverantörer och deras underleverantörer, utan undantag, ska följa denna kod.

Nationella lagar
Vår regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet, måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av våra följande krav på något sätt motsäga den nationella lagen, skall alltid lagen ha företräde. Skulle detta inträffa måste leverantören alltid informera profilfabriken.com, så snart denne mottagit denna kod.? Däremot inskränker sig våra krav inte alltid till de krav som ställs i den nationella lagstiftningen.

Barnarbete
Vi baserar vår policy på FN:s konvention om Barnens Rättigheter, artikel 32:1. Vi anser att varje barn skall ha rätt att skyddas från att bli ekonomiskt utnyttjad och från att utföra arbete som kan tänkas vara farligt, eller påverka barnets utbildning, eller vara skadligt för barnets hälsa eller psykiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling.

Vi definierar, i detta sammanhang, ordet barn, som en person yngre än 15 år.? Om en leverantör inte accepterar vår policy beträffande barnarbete, kommer vi att avsluta samarbetet med denna leverantör.

Arbetarnas rättigheter
Alla arbetare som producerar varor för profilfabriken.com, ska vara garanterad sina grundläggande rättigheter. Vi accepterar inte löneslavar, fångar eller illegal arbetskraft används i produktionen. Alla arbetare skall ha fackföreningsfrihet och de skall ha rätt till kollektiva förhandlingar. Vi accepterar inte bestraffning från arbetsgivaren mot arbetare som väljer att fredligt och lagligt organisera sig eller bli medlem i en fackförening. Ingen arbetare får diskrimineras på grund av ras, kön, religion eller etnisk bakgrund. Alla arbetare med samma erfarenhet och kvalifikationer ska få lika lön för lika arbete. Alla arbetare har rätt att få ett anställningskontrakt.

Löner och arbetstider
Lönen skall betalas regelbundet, i tid, och vara rimlig i förhållande till arbetsprestationen. Den lagstadgade minimilönen är en lägsta accepterad lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen, och övertid ska alltid vara frivillig och betald. Arbetare ska ha rätt att ta ut lagenlig semester och sjukfrånvaro utan någon typ av negativa efterverkningar.

Miljö
Arbetet med att förbättra och anpassa vår verksamhet för att utsätta miljön för minsta möjliga ansträngning pågår fortlöpande. Vi uppmuntrar våra leverantörer, och strävar alltid själva, att utnyttja naturtillgångar så rationellt som möjligt och använda oss av processer och tillverkningsmetoder som minimerar vår påverkan på miljön. Vi arbetar kontinuerligt med både kunder och leverantörer för att uppnå detta. Leverantörer till profilfabriken.com måste följa all relevant miljölagstiftning i de länder där de har produktion.